Preskočiť navigáciu

Milí čitatelia,
ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do dotazníkového prieskumu, ktorý realizovala krajská knižnica v roku 2015. Prieskumu sa zúčastnilo 1040 respondentov (901 dospelých a 139 detí do 15 rokov). Našou snahou bolo zistiť názory používateľov na súčasnú úroveň poskytovaných služieb, materiálne, personálne a priestorové vybavenie knižnice. Knižnica získala návrhy, podnety a konkrétne požiadavky na zlepšenie poskytovaných služieb. Možnosť vyjadriť pripomienky využilo 278 respondentov.

 
Na základe týchto návrhov knižnica uskutoční v roku 2016 nasledovné zmeny:
 
Poskytované služby:
 • automatické zasielanie mailových predupomienok
 • možnosť rezervovania voľných kníh – služba „odlož si knihu“
 • farebné kopírovanie a skenovanie v študovni a čitárni
 • založenie čitateľského klubu (stretnutia 1x za mesiac)
 
Knižničný fond:
 • systematický nákup knižničného fondu (podľa disponibilných finančných zdrojov)
 • vyradenie fyzicky opotrebovanej literatúry
 • pravidelná oprava poškodených kníh
 
Výpožičný čas:
 • predĺženie výpožičného času - streda do 20.00 hod.
 
Priestorové úpravy :
 • výmena okien (I. etapa)
 • rekonštrukcia schodišťa (II. etapa)
 • rampa pre kočíky (vstupné schodisko do budovy)
 
Zamestnanci:
 • vyžaduje sa zdvorilé a ústretové správanie voči používateľom (nespokojnosť so správaním zamestnancov môžu čitatelia riešiť s bezprostredným vedúcim, alebo riaditeľom knižnice), povinnosť nosiť menovky
 
Ostatné pripomienky a návrhy:
 • knižničný fond (viac nových kníh)
 • interiér knižnice (viac oddychových miest, detský kútik, celková modernizácia)
 
Krajská knižnica Ľ. Štúra sa bude aj naďalej zaoberať riešením nedostatkov a požiadaviek v poskytovaných službách, vyhľadávať projektové možnosti a získavať ďalšie finančné prostriedky na obnovu a rozvoj.
 
Milí čitatelia,
 
ďakujeme za cenné, inšpiratívne a podnetné návrhy a pripomienky, pomáhajú nám zlepšovať sa, poskytovať stále lepšie a žiadanejšie služby.
 
Uvítame Vaše ďalšie názory, nápady a pripomienky k našej práci, k prístupu zamestnancov k Vám a Vašim požiadavkám.
 
Ďakujeme za pochopenie a želáme Vám príjemné využívanie našich služieb.