Preskočiť navigáciu

Informácia o ochrane osobných údajov

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra (ďalej len „knižnica“) spracováva osobné údaje registrovaných používateľov a zákonných zástupcov používateľov do 15 rokov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Úplná informácia o ochrane osobných údajov sa nachádza v Prílohe č. 4 ku Knižničnému a výpožičnému poriadku Krajskej knižnice Ľ. Štúra.
 

Aké osobné údaje spracováva knižnica?

Knižnica poskytuje služby pre konkrétnych používateľov, preto potrebuje poznať ich osobné údaje. Sú to hlavne výpožičné služby mimo priestorov knižnice (absenčné výpožičky) a služby s tým súvisiace (správa čitateľského konta, rezervácie, história výpožičiek), niektoré služby poskytované v knižnici (kultúrne a vzdelávacie podujatia) si vyžadujú vytvorenie zoznamu účastníkov, ďalšie služby (napr. objednávka MVS, MMVS, objednávka rešerše) si vyžadujú vyplnenie objednávky.
 

Údaje pre poskytovanie služieb

Pre poskytovanie výpožičných služieb mimo priestorov knižnice potrebuje knižnica základné údaje o používateľovi, ktorý chce tieto služby využívať: meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, druh a číslo osobného dokladu. Deti do 15 rokov potrebujú rovnaké údaje od ich zákonného zástupcu. Tieto údaje sú spracované z dôvodu ochrany knižničného fondu, ktoré knižnici ukladá Zákon o knižniciach č. 126/2015 Z. z.
 
Knižnica spracováva údaj o tom, že používateľ je držiteľom preukazu ZŤP, preukazu vojenského veterána, údaje o navštevovanej škole, pokiaľ chce používateľ čerpať zvýhodnený členský poplatok.
 
Kontaktné údaje (email, telefónne číslo) sú využívané pre efektívnejšiu komunikáciu s používateľmi a pre informovanie o rezerváciách, upozornenie na termín ukončenia výpožičnej doby (predupomienky, upomienky) o službách knižnice a aktivitách knižnice. Poštovná adresu sa využíva, pokiaľ si používateľ želá využívať tento spôsob komunikácie. Prostredníctvom svojho online čitateľského konta si môže nastaviť, ktoré správy chce od knižnice dostávať. 
 
Knižnica uchováva históriu výpožičiek, záznamy o použití čitateľského preukazu a pohybe knižničných jednotiek pre prípad riešenia sporných situácií a pre prehľad čitateľa o jeho čitateľskej histórii. V prípade, že si čitateľ nepraje históriu výpožičiek uchovávať, môže požiadať o jej zmazanie osobne, alebo písomne.  

 

Kamerový live stream (živý prenos)

Knižnica má monitorovaciu kameru na prístup k bezbariérovému vstupu pre imobilných používateľov. Kamera je označená piktogramom. 
 

Kde svoje údaje nájdete?

Väčšinu osobných údajov, ktoré knižnica o používateľoch uchováva, poskytuje online čitateľské konto, ktoré je dostupné každému používateľovi po prihlásení (číslo čitateľského preukazu, dátum narodenia v tvare RRMMDD, alebo PIN) v online katalógu. Toto konto ponúka nielen výpis údajov o používateľovi (identifikačné a kontaktné údaje), ale aj prehľad aktuálnych výpožičiek, históriu výpožičiek od začiatku registrácie, údaje o platbách, informácie o rezerváciách.
 
Používateľ má právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom spracovávaných knižnicou, tento výpis môže získať i v elektronickej podobe. Prvý výpis poskytne knižnica zdarma do jedného mesiaca po prijatí písomnej, alebo elektronickej žiadosti (elektronická podateľňa, email: oou@kskls.sk) po overení totožnosti žiadateľa.

 

Aktuálnosť a úprava osobných údajov

Knižnica sa snaží udržiavať osobné údaje aktuálne. Používateľ je povinný akúkoľvek zmenu osobných údajov oznámiť pri najbližšej osobnej návšteve knižnice. Niektoré osobné údaje si môže používateľ upraviť v čitateľskom konte (email, telefón).
 
Niektoré správy zasiela knižnica len elektronicky, napríklad upozornenie na blížiaci koniec výpožičnej doby (predupomienka), alebo pozvánky na podujatia, preto je dôležité, aby poskytnutá emailová adresa bola aktuálna.

 

Lehota uchovávania osobných údajov

Údaje sa uchovávajú po dobu platnosti čitateľského preukazu, predĺženú o tri roky. Počas týchto troch rokov má používateľ možnosť obnoviť si členstvo, bez toho, aby prišiel o históriu svojich výpožičiek. Po uplynutí tejto doby údaje knižnica anonymizuje, čo zaznamená, že zmaže všetky údaje, na základe ktorých je možné čitateľa identifikovať, zostávajúce údaje nie je možné k nemu priradiť. Knižnica tieto údaje môže využívať pre štatistické účely.
 
O anonymizáciu môže používateľ požiadať aj skôr, pokiaľ si nepraje využívať služby knižnice.
 
Údaje z kamerového systému (živý prenos) sa neuchováva.